Skip to content

Privacybeleid

Doel: Het beschermen van de privacy en vertrouwelijkheid van patiëntgegevens.

Beschrijving:

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gezondheidsinformatie:

1.1 Persoonlijke gezondheidsinformatie wordt alleen verzameld voor specifieke en rechtmatige doeleinden, zoals het bieden van zorg en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

1.2 Het verzamelen en verwerken van persoonlijke gezondheidsinformatie gebeurt op een transparante en eerlijke manier, waarbij de patiënt op de hoogte wordt gesteld van het doel en de reikwijdte van de gegevensverwerking.

1.3 Alleen relevante en noodzakelijke persoonlijke gezondheidsinformatie wordt verzameld en verwerkt, met inachtneming van het principe van minimale gegevensverwerking.

Beveiliging en opslag van persoonlijke gezondheidsinformatie:

2.1 Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gezondheidsinformatie te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of onrechtmatige verwerking.

2.2 Persoonlijke gezondheidsinformatie wordt opgeslagen op beveiligde systemen en fysieke locaties, waarbij alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot deze informatie.

2.3 Er worden regelmatig back-ups gemaakt van persoonlijke gezondheidsinformatie om verlies of beschadiging te voorkomen.

Delen van persoonlijke gezondheidsinformatie:

3.1 Het delen van persoonlijke gezondheidsinformatie gebeurt alleen met expliciete toestemming van de patiënt, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.

3.2 Bij het delen van persoonlijke gezondheidsinformatie met andere zorgverleners of instanties wordt zorgvuldig gecontroleerd of dit noodzakelijk is voor de continuïteit van de zorg en/of wettelijke verplichtingen.

3.3 Er worden passende beveiligingsmaatregelen genomen bij het delen van persoonlijke gezondheidsinformatie, zoals het gebruik van versleutelingstechnieken en het sluiten van verwerkersovereenkomsten met externe partijen.

Rechten van de patiënt:

4.1 Patiënten hebben het recht om hun persoonlijke gezondheidsinformatie in te zien, te corrigeren en te verwijderen, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

4.2 Patiënten hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gezondheidsinformatie, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.

4.3 Patiënten hebben het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit voor gegevensbescherming als zij van mening zijn dat hun privacyrechten zijn geschonden.

Bewaartermijn van persoonlijke gezondheidsinformatie:

5.1 Persoonlijke gezondheidsinformatie wordt bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.

5.2 Na het verstrijken van de bewaartermijn wordt persoonlijke gezondheidsinformatie veilig en vertrouwelijk vernietigd of geanonimiseerd.

Bewustwording en training:

6.1 Medewerkers worden regelmatig getraind en geïnformeerd over het privacybeleid en de juiste omgang met persoonlijke gezondheidsinformatie.

6.2 Nieuwe medewerkers ontvangen bij aanvang van hun dienstverband specifieke training met betrekking tot privacy en gegevensbescherming.

Toezicht en naleving:

7.1 Er wordt regelmatig toezicht gehouden op de naleving van het privacybeleid en de gegevensbeschermingsmaatregelen.

7.2 Eventuele schendingen van het privacybeleid worden onderzocht en er worden passende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Dit document vormt het privacybeleid van 24/7 Hart voor Zorg en dient te worden nageleefd door alle medewerkers en betrokkenen bij de zorgorganisatie. Het wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgewerkt om te voldoen aan veranderingen in de wetgeving en ontwikkelingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming.